Dzieła

Dzieła

YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych

Oto młody katechizm dla młodego człowieka! Z nim przeżyjesz nową i niesamowitą przygodę z Bogiem i odkryjesz Jego miłość. Zobaczysz, że o Ewangelii i Kościele można mówić zwyczajnie i interesująco

YOUCAT powstał pod patronatem kard. Christopha SchÖborna, metropolity Wiednia. Spotkał się z uznaniem i poparciem Stolicy Apostolskiej i Papieża Benedykta XVI, którego autorstwa jest słowo wstępne. Wkład w jego powstanie miało bardzo wielu teologów i kapłanów, jednak najważniejszy i jednocześnie niecodzienny jest fakt, że w powstanie YOUCAT znaczący udział mieli ludzie młodzi, których to kardynał prosił o konsultacje. Oni sami redagowali pytania, sprawdzali, czy język tekstu jest zrozumiały, dobierali fotografie.

YOUCAT oparty jest na Katechizmie Kościoła Katolickiego i jego Kompendium. Porusza ważne kwestie dotyczące wiary i moralności katolickiej posługując się językiem współczesnej młodzieży.Na całym świecie YOUCAT wydano w ponad 20 językach. Edycja Świętego Pawła jest wyłącznym wydawcą YOUCAT w języku polskim.

Biblia Jubileuszowa – wyjątkowa wydanie Pisma Świętego

Opatrznościowym zbiegiem okoliczności na rok 2014 przypadają dwa znaczące jubileusze:
100-lecia założenia Towarzystwa Świętego Pawła oraz 600-lecia ukończenia Biblii gnieźnieńskiej.

Biblia gnieźnieńska, zwana również Biblia sacra, to pergaminowy manuskrypt, który zawiera starannie spisany po łacinie na 506 kartach Stary i Nowy Testament oraz prologi do poszczególnych ksiąg autorstwa św. Hieronima. Biblia ozdobiona jest misternymi ornamentami i iluminacjami, które wyszły spod ręki wysokiej klasy miniaturzystów. Obecnie przechowywana jest w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Ze względu na wysoką wartość archiwalną tego wyjątkowego zabytku naszej kultury jest on przechowywany w szczególnych warunkach i zwykle nie jest udostępniony zwiedzającym.

Biblia Jubileuszowa przygotowana i wydana przez Edycję Świętego Pawła zawiera całą unikatową średniowieczną ornamentykę gnieźnieńskiej księgi, która zdobi i podkreśla wartość poszczególnych stronic Pisma Świętego. Jest ona symbolicznym połączeniem średniowiecznego bogactwa zdobień ze współczesnym przekładem tekstu Pisma Świętego, którego z języków oryginalnych dokonali znamienici bibliści polscy z inicjatywy księży paulistów.

Pismo Święte z komentarzem

Towarzystwo Świętego Pawła podjęło w 1996 r. inicjatywę nowego tłumaczenia Pisma świętego z języków oryginalnych na język polski, oraz przygotowania krótkich, praktycznych komentarzy do każdej perykopy. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony wiernych oraz zyskała akceptację Episkopatu Polski.

Do realizacji projektu zaproszono kilkudziesięciu biblistów i polonistów z różnych ośrodków w Polsce i spoza. Prace przebiegały w kilku etapach. Najpierw bibliście egzegeci opracowywali przekłady poszczególnych ksiąg z języka hebrajskiego, aramejskiego aramejskiego i greckiego. Za podstawę przekładu służyły najnowsze wydania krytyczne tak Nowego jak i Starego Testamentu: Biblia Hebraica Stutgartensia, ed. K Elliger, W. Rudolph, H.P. RugerStuttgar 1990; Novum Testamentum Graece, ed. B. Alend, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgar 1993. Te krytyczne wydania podają nie tylko teksty według najstarszych i najlepszych rękopisów (kodeksów), ale i inne ważne świadectwa pomocne do ustalenia brzmienia oryginalnej formy tekstu natchnionego. Następnie przekłady były opiniowane przez kilkuosobowy zespół specjalistów. Podczas spotkań roboczych zespół ten wspólnie z autorem tłumaczenia starał się udoskonalić i dopracować jak najlepsze brzmienie przekładu. Taka metoda wspólnego opracowania każdej z ksiąg Biblii, choć bardzo żmudna i pracochłonna, znacznie podniosła walor przygotowanego przekładu. Następny etap prac dotyczył redakcji komentarzy i innych tekstów pomocniczych.

Od słowa do życia

Biskupi podczas Soboru Watykańskiego II wyrazili pragnienie, by wierni czynnie uczestniczyli w obrzędach liturgicznych, ponieważ tego właśnie domaga się sama liturgia (por. KL 14). Wydając nowe czasopismo liturgiczne, pragniemy, aby przyczyniło się ono do bardziej świadomego udziału nas wszystkich w celebracjach liturgicznych.

Miesięcznik Od Słowa do Życia zawiera kompletne teksty liturgiczne na dany miesiąc, przy czym pierwszy numer jest wyjątkowy, gdyż obejmuje cały okres Wielkiego Postu. Mamy nadzieję, że przejrzysta i dopracowana szata graficzna ułatwi korzystanie z tej wyjątkowej liturgicznej pomocy, która zawiera: pełne teksty mszalne (czytania + modlitwy), wprowadzenie liturgiczne do każdego dnia, komentarze do każdego czytania, pytania do refleksji.

Dzień Pański

Biuletyn „Dzień Pański” ma za zadanie ułatwić uczestnikom Mszy Świętej pełniejsze jej doświadczenie.

Dzięki czytaniom, psalmom, Ewangelii w nim zawartej oraz krótkiego komentarza do niej każdy może lepiej zrozumieć cud Eucharystii.

Biuletyn jest także pomocą dla lektorów w opanowaniu tekstu, dla organisty w doborze pieśni i dla kapłana w przygotowaniu się do głoszenia Słowa Bożego.„Dzień Pański” zamawiają też grupy parafialne, aby wspólnotowo przygotowywać się do Mszy św., np. przez lectio divina.

Biuletyn jest nieocenioną pomocą dla proboszczów polskich mieszkających za granicą, gdyż na Mszę św. do ich kościoła przychodzą polscy pielgrzymi lub turyści, albo mieszkający tam Polacy.

Dzień Środków Przekazu Społecznego

Strona internetowa edycja.org.pl powstała z myślą o promowaniu idei Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Można na niej znaleźć orędzia papieskie od momentu ustanowienia dnia, materiały katechetyczne, film nawiązujący do tematu orędzia oraz inne filmy nawiązujące do Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.

Ustanowienie Dnia

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. w punkcie 18 oświadcza:

W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego.

Sam papież Paweł VI, autor pierwszego Orędzia potwierdza też, że inicjatywa bierze początek z ducha soboru: Jesteśmy szczęśliwi, mogąc ponownie zwrócić się do was z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego przez Ekumeniczny Sobór Watykański II (orędzie z 1974 r.).

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r., natomiast pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tegoż roku . Ojciec Święty ustalił jego obchody na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty.